Föräldrasamverkan

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elevernas vårdnadshavare är viktigt eftersom det kan bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna. Skolan har regelbundna föräldramöten för alla föräldrar och även ett föräldraråd. Alla föräldrar bjuds in till årligt utvecklingssamtal.

  • Föräldrar är alltid välkomna till skolan för att hälsa på och följa sitt barns vardag.
  • Föräldrarna får information om skolans verksamhet genom informationsbrev, mail, föräldramöten, utvecklingssamtal och information på Infomentor.
  • Föräldrar och elever kallas till utvecklingssamtal en gång per termin eller vid behov.

Det är viktigt att eleverna känner att föräldrarna är intresserade av vad de gör i skolan. Det pedagogiska ansvaret vilar på pedagogerna och skolan ledning, men alla vuxna har en viktig uppgift att aktivt följa och stödja elevens utveckling och lärande.

Föräldrarådet är ett rådgivande samverkansorgan där föräldrar, personal och rektor ingår och där övergripande frågor diskuteras.

Under läsåret får alla elever och föräldrar möjlighet att utvärdera verksamheten genom en elev- och föräldraenkät. Denna enkät är ett viktigt underlag för vårt fortsatta utvecklingsarbete.